RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ARKA z siedzibą pod adresem: ul. Piastów 15, 62-300 Września, NIP: 736-151-30-84, Tel. 668 672 697, email: kontakt@arka-wrzesnia.pl, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
  2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań rewalidacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Ośrodka i jest niezbędne w zakresie realizacji umów.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane osobowe udostępnione przez Państwo będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, obsługa księgowa.
  7. Dane osobowe udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.

Pobierz plik