Zasady rekrutacji

  Do Ośrodka przyjmowani są wychowankowie na podstawie:

 • wniosku złożonego przez jednego lub obu z rodziców, do którego w zależności od formy uczestnictwa dołączono:
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  • decyzji dyrektora, szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; decyzja wydawana jest na podstawie podania, które rodzice składają u dyrektora właściwej szkoły rejonowej.
 • ankiety zawierającej informacje o dziecku, jego najblizszych i otoczeniu.

W oparciu o złożone dokumenty, dyrektor ośrodka podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do grona wychowanków. Decyzja ma formę pisemną i stanowi podstawę wpisu wychowanka do rejestru wychowanków.

Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do ośrodka oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka.