O nas

Ośrodek rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy ARKA we Wrześni jest placówką niepubliczną, specjalistyczną i wielofunkcyjną. Ośrodek zapewnia wychowankom edukację, rehabilitację, terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęciową oraz inne formy odpowiadające potrzebom uczniów.
Zajęcia w NOREW realizowane są w zespołach edukacyjno – terapeutycznych oraz oddziałach rewalidacyjno – wychowawczych.
ARKA przeznaczona jest dla wychowanków w wieku:
 • 7 – 24 lat, z udokumentowaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, w tym z Autyzmem oraz zespołem Aspergera
 • 3 – 25 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

onas2Głównym celem ośrodka jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

A ponad to pomaganie każdemu wychowankowi w jak najpełniejszym rozwoju jego osobowości, w odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przygotowywaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym.

  Cele Ośrodka realizowane są poprzez następujące zadania:

 • realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 • opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szczególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;
 • rehabilitację społeczno – zawodową, leczniczą w ramach świadczeń specjalistycznych (terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, stymulacja rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz spolecznego).
  Cele ośrodka w stosunku do podopiecznych realizujemy w następujących formach:

 • kształcenie specjalne,
 • zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
  Cele ośrodka w stosunku do rodziny są realizowane w następujących formach:

 • warsztaty, wykłady i seminaria;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;
 • spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do godnego życia.

W pracy z podopiecznymi nacisk kładziemy na działanie zmierzające do integracji społecznej (imprezy okolicznościowe, kulturalne, integracyjne).

Działamy w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej, działającej jako zespół współpracujący na rzecz podopiecznych.

Nauka umiejętności zawartych w programie odbywa się w czasie zajęć indywidualnych, jak ionas3 grupowych. Zajęcia grupowe prowadzi nauczyciel terapeuta, są one dostosowane do rodzaju i specyfiki danej grupy. Zajęcia indywidualne to terapie: logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna.

Podczas zajęć specjaliści wykorzystują szereg zróżnicowanych metod, własne pomysły i doświadczenie.

Ośrodek funkcjonuje 5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.30